Hebius sauteri. A. CIB 118516, Yinpingshan, Dongguan City, Guangdong, China; B. CIB 118517, Xinyong Village, Dehua County, Fujian, China. Photographs by Jin-Long Ren.

 
 
  Part of: Li M-L, Ren J-L, Huang J-J, Lyu Z-T, Qi S, Jiang K, Wang Y-Y, Li J-T (2022) On the validity of Hebius sauteri maximus (Malnate, 1962) (Squamata, Natricidae), with the redescription of H. maximus comb. nov. and H. sauteri (Boulenger, 1909). Herpetozoa 35: 265-282. https://doi.org/10.3897/herpetozoa.35.e94920